Privacy

Carvaljo gaat op professionele wijze om met privacygevoelige data en hanteert strikt de wettelijke richtlijnen op het gebied van privacy en security, in het bijzonder de Europese verordening gegevensbescherming (Avg/GDPR), zoals deze is vastgelegd in de zogenaamde ‘Data Pro Code’ van haar brancheorganisatie ‘Nederland ICT’.
Voor het uitoefenen van haar werkgeverstaken én –verantwoordelijkheden bewaart én verwerkt Carvaljo relevante persoonsgegevens. Tevens maakt Carvaljo door middel van curricula vitae gebruik van persoonsgegevens van medewerkers ten behoeve van de acquisitie van nieuwe opdrachten. Zoals dat inherent is aan haar business typologie. Situationeel worden persoonsgegevens noodzakelijkerwijs gebruikt voor de verkrijging van klant specifieke ‘on-boarding’ documenten/toestemming, systeemtoegang, firmapassen en/of VOG’s.

Voor intercollegiaal gebruik stelt Carvaljo een personeelslijst in de vorm van een ‘who is who’ ter beschikking. Deze omvat het privé woonadres, geboortedatum, mobiel zakelijk telefoonnummer en zakelijk emailadres.

Carvaljo heeft bij de opslag en verwerking van persoonsgegevens passende technische (‘hard-controls’) en organisatorische maatregelen (‘soft-controls’) getroffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico dat is verbonden aan het door Carvaljo beoogde gebruik.
Medewerkers onderkennen de noodzaak van opslag én verwerking van persoonsgegevens, verklaren hiervan op de hoogte te zijn én verlenen hieraan hun goedkeuring.
Medewerkers hebben het recht tot inzage, correctie én eventuele verwijdering van persoonsgegevens. Betreffende gegevens worden drie jaar ná uitdiensttreding automatisch verwijderd.

Binnen Carvaljo is de heer Ger Beckers verantwoordelijk voor protectie van privacygevoelige data. De heer Ger Beckers is bereikbaar via telefoon 06-51514012 en/of per email ger.beckers@carvaljo.nl

De heer Beckers is tevens aanspreekpunt voor vragen over de protectie van persoonsgegevens en/of een onverhoopte privacy klacht.
Carvaljo BV is gevestigd aan de Bergerweg 120, 6135 KP te Sittard.